پژوهشکده اسلام و غرب

فلسفه وجودی و مأموریت محوری این پژوهشکده تعامل علمی و اندیشه ای با غرب و تولید و ترجمه آثار فاخر و شایسته به زبان انگلیسی در برقراری گفتمان علمی میان اسلام و غرب است. همچنین پشتیبانی از فعالیت های آموزشی واحدهای آموزشی المصطفی در سراسر جهان با طراحی و تدوین برنامه درسی و آماده سازی متون آموزشی و کمک آموزشی در رشته ها و مقاطع مختلف می باشد. این پژوهشکده تا کنون بیش از 160 عنوان کتاب را به زبان انگلیسی تولید یا ترجمه کرده و یا در حال تولید و ترجمه است. پژوهشکده اسلام و غرب دارای 1 گروه علمی با عنوان « گروه مطالعات اسلام و غرب» با 3 عضو هیأت علمی و پژوهشگر می باشد.

keyboard_arrow_up