اداره ارتباطات علمی و گفت و گوی ادیان

این اداره با رویکردی علمی ـ اجرایی با هدف ساماندهی، تصمیم سازی، توسعه و مدیریت فرایندهای مربوط به ارتباطات علمی و بین المللی جامعه المصطفی در حوزه گفتگوهای بین الادیانی ایجاد گردید. از جمله وظایف این اداره شناسایی و مطالعه ظرفیت های ارتباطی در داخل و خارج کشور، پایش و گزارش وضعیت گفتگوی ادیان در جهان، ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت ایجاد و تقویت ارتباطات علمی و گفتگوی ادیانی جامعه المصطفی با افراد و مراکز فعال در این حوزه می باشد.

keyboard_arrow_up