• تاثیر معنویت گرایی انقلاب اسلامی در شبه قاره هند با تاکید بر شیعیان و اهل سنت (اردو)
  • پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید در آغاز دبیر علمی نشست جناب آقای محمد باقر رضا سعیدی دبیر مجمع محققین هند با تشکر از تمامی همکاران و برگزار کنندگان نشست و سخنران محترم، نکات مقدماتی نشست را بیان کردند. دکتر سید عباس مهدی حسنی ایشان بعد از واژه شناسی "معنویت"، بیان داشتند که از نظر اینجانب تاثیر معنوی در شبه قاره به ویژه پاکستان از مناطق دیگر بیشتر و ملموس تر است ولی در هند به ویژه در دو منطقه یکی کشمیر و دیگری علی پور نسبت به جاهای دیگر تاثیر شگرفی به جای گذاشته است. ایشان بیان داشتند که از نظر اینجانب تاثیر معنوی در شبه قاره به ویژه پاکستان از مناطق دیگر بیشتر و ملموس تر است ولی در هند به ویژه در دو منطقه یکی کشمیر و دیگری علی پور نسبت به جاهای دیگر تاثیر شگرفی به جای گذاشته است. ایشان ادامه دادند که تأثیر انقلاب اسلامی بر اهل تشیع در انتخاب مساجد به عنوان پایگاه های مبارزه، به وضوح قابل مشاهده بوده است. این قدر امام خمینی(ره) و انقلاب نورانی ایشان بر قلب مردم کشمیر تاثیر گذاشته که در همه خانه ها و حسینیه های آنان عکس امام خمینی(ره) نصب شده است؛ حتی این مسئله نظر خبرگزاری های غربی را به خود جلب نموده است؛ چنانکه خبرنگار خبرگزاری بی بی سی اردو، گزارش داده بود: «در بعضی از خانه های کشمیر برق نیست ولی عکس امام خمینی(ره) هست». ایشان تاثیر بر منطقه کشمیر را به چند بعد از جمله بعد مذهبی و فرهنگی، تبلیغی، مراسم عبادی، دعا و مناجات، استبکار ستیزی تقسیم کردند. در مورد علی پور اظهار کردند که این منطقه در جنوب هند در ایالت کرناتک قرار دارد. تاریخ این دیار به 300 سال پیش برمی گردد و جمیعت شیعه %99 می باشد. این منطقه به مینی ایران (ایران کوچک) معروف است و علت آن تاثیر گذاری معنویت انقلاب اسلامی ایران می باشد. شخصیت های بسیاری مانند رهبر معظم ، علامه مصباح، محسن اراکی وآیت الله اعرافی وغیره به این دیار مسافرت داشته اند. تاثیر بر منطقه علی پور را هم ایشان به بعد مراسم فرهنگی و مذهبی، فعالیت های آموزشی و درمانی، مراسم عبادی و ادعیه، مراسم عزاداری، کارتشکیلاتی تقسیم کردند.
  •  

    بعد از واژه شناسی "معنویت"، بیان داشتند که از نظر اینجانب تاثیر معنوی در شبه قاره به ویژه پاکستان از مناطق دیگر بیشتر و ملموس تر است ولی در هند به ویژه در دو منطقه کشمیر و علی پور نسبت به جاهای دیگر تاثیر شگرفی به جای گذاشته است. ایشان ادامه دادند که تأثیر انقلاب اسلامی بر اهل تشیع در انتخاب مساجد به عنوان پایگاه های مبارزه، به وضوح قابل مشاهده بوده است. این قدر امام خمینی(ره) و انقلاب نورانی ایشان بر قلب مردم کشمیر تاثیر گذاشته که در همه خانه ها و حسینیه های آنان عکس امام خمینی(ره) نصب شده است؛ حتی این مسئله نظر خبرگزاری های غربی را به خود جلب نموده است؛ چنانکه خبرنگار خبرگزاری بی بی سی اردو، گزارش داده بود: «در بعضی از خانه های کشمیر برق نیست ولی عکس امام خمینی(ره) هست».

     

    ایشان تاثیر بر منطقه کشمیر را به چند بعد از جمله بعد مذهبی و فرهنگی، تبلیغی، مراسم عبادی، دعا و مناجات، استبکار ستیزی تقسیم کردند. در مورد علی پور اظهار کردند که این منطقه در جنوب هند در ایالت کرناتک قرار دارد. تاریخ این دیار به 300 سال پیش برمی گردد و جمیعت شیعه %99 می باشد. این منطقه به مینی ایران (ایران کوچک) معروف است و علت آن تاثیر گذاری معنویت انقلاب اسلامی ایران می باشد. شخصیت های بسیاری مانند رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه­ای ، علامه مصباح، محسن اراکی وآیت الله اعرافی وغیره به این دیار مسافرت داشته اند. تاثیر بر منطقه علی پور را هم ایشان به بعد مراسم فرهنگی و مذهبی، فعالیت های آموزشی و درمانی، مراسم عبادی و ادعیه، مراسم عزاداری، کارتشکیلاتی تقسیم کردند.