امروز :
 
مرکز دراسات المصطفی (ص) العالمی
Al-Mustafa International Research Institute
 
 
فارسی | العربیه | English
 

لیست طرح‌هاي پيشنهادي دفتر تدوین متون درسی:

 

 

رديف

نام متن

مدرسه پيشنهاد دهنده

نام گروه

1

مباني پول، ماليه و بانكداري

موسسه آموزش عالي علوم انساني

گروه اقتصاد

2

ساز و كار بانكداري اسلامي

      "

      "

3

خدمات بانكي در بانكداري اسلامي

      "

      "

4

الگوهاي بانكداري اسلامي

      "

      "

5

ارزيابي اقتصادي طرح‌ها بانكداري اسلامي

      "

      "

6

ابزارهاي مالي

      "

      "

7

ابزارهاي مالي 2 مشتقه

      "

      "

8

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان اسلامي

      "

گروه روانشناسي

9

مفاهيم روان شناختي در قرآن و روايات

      "

      "

10

روانشناسي از ديدگاه اسلام

      "

      "

11

روان شناسي در اينترنت

      "

      "

12

روان شناسي با مشاوره و راهنمايي با نگاه اسلامي

      "

      "

13

فقه زنان

مدرسه عالي شهيده بنت الهدي

گروه مطالعات زنان

14

تربيت فرزند در اسلام

      "

      "

15

بهداشت زن در خانواده

      "

      "

16

زن در تاريخ مغرب زمين

      "

      "

17

جامعه شناسي در جنسيت

      "

      "

18

جامعه شناسي خانواده

      "

      "

19

رانشناسي زن

      "

      "

20

تفسير موضوعي آيات زنان

      "

      "

21

زن و نظام بين الملل

      "

      "

22

فلسفه مقدماتي

      "

گروه فلسفه

23

فن مناظره

      "

      "

24

نيازهاي منطقه‌اي گرايش كلام

      "

      "

25

تاريخ عرفان و تصوف

      "

      "

26

كتاب زبان و ادبيات فارسي

      "

ادبيات فارسي

27

كتابهاي آموزش زبان فارسي

      "

 

28

كتاب آزمايشگاه

      "

 

29

داستانهاي تصويري 3جلدي

      "

 

30

تدوين راهنماي تدريس الف)آموزشهاي زبان فارسي در هفت سطح ب)گفت وگو ج)سخنراني د) انشاء هـ)آزمايشگاه  ن)املاء

      "

 

31

تهيه و كتابت‌هاي قرائت و روانخواني و روخواني در 5 سطح

      "

 

32

كتاب دستور زبان فارسي كاربردي ويژه دوره آموزشي زبان فارسي

      "

 

33

كتاب آموزشي زبان فارسي در هفت سطح

      "

 

34

 تدوين كتابچه انشاء

      "

 

35

تهيه و تدوين كتابچه كلمات متضاد

      "

 

36

 تدوين كتابچه كلمات مترادف پايه در زبان فارسي

      "

 

37

خانواده در اسلام

نماينده جامعه در قرقيزستان

 

38

علوم اسلامي

      "

 

39

جغرافياي جهان اسلام

      "

 

40

فرهنگ اسلامي

      "

 

41

تاريخ اسلام جهان معاصر

      "

 

42

فلسفه دين

      "

 

43

تاريخ كشورهاي اسلامي

      "

 

44

ايران شناسي

      "

 

45

رانشناسي خبرنگاري

      "

 

46

مباني تبليغات و روابط عمومي

      "

 

47

مباني خلاقيت در خبرنگاري

      "

 

48

مباني علوم اسلامي

      "

 

49

سير آراء و عقايد اسلامي

موسسه زبان و فرهنگ

گروه ادبيات فارسي

50

سير تاريخي مذاهب اسلامي

      "

      "

51

آشنايي با فرهنگ ايران پيش از اسلام

      "

      "

52

آشنايي با فرهنگ ايران اسلامي

      "

      "

53

ادبيات انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي

      "

      "

54

عرفان و تصوف اسلامي

      "

      "

55

نگارش و ويرايش

      "

      "

56

نامه نگاري و مكاتبات اداري

      "

      "

57

قواعد فقهي معاملات 2

مجتمع عالي فقه

 

58

فقه السياست

      "

 

59

الهيات تطبيقي

مجتمع عالي امام خميني

 

60

تاريخ فرق و تصوف

      "

 

61

مكاتب ادبي

موسسه زبان و فرهنگ

 

62

حقوق بشر

مجتمع عالي فقه

 

63

فقه و توسعه سياسي

      "

 

64

قضا و بينات

      "

 

65

قواعد فقه قضايي

      "

 

66

فقه الجزاء المقارن

      "

 

67

جغرافياي اقتصادي در كشورهاي اسلامي

موسسه عالي علوم انساني

 

68

نشانه شناسي زباني و تصويري

موسسه زبان و فرهنگ

 

69

مديريت و تشكيلات در سيره 14معصوم

موسسه عالي علوم انساني

 

70

فقه الاجتماع 3

مجتمع عالي فقه

 

71

تعريب درسنامه عقايد

مدارس داخل و خارج كشور

ـ‌

72

تعريب آشنايي با علوم اسلامي

      "

 

73

تعريب فلسفه اخلاق

      "

 

74

تعريب فلسفه اخلاق

      "

 

75

تعريب انقلاب اسلامي و ريشه‌ها

      "

 

76

تعريب تحليل قصص

      "

 

77

تعريب روش آموزش قرآن

      "

 

78

تعريب منطق ترجمه قرآن

      "

 

79

كتاب ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام

علوم انساني

علوم سياسي

80

حقوق اساسي1و 2

فقه و اصول

فقه و اصول

81

جزوه تاريخ ادبيات2

علوم انساني

زبان و فرهنگ

82

جهان در عصر بعثت

مدرسه امام

تاريخ

83

جغرافياي اقتصادي كشورهاي اسلامي

      "

اقتصاد

84

متون زبان تخصصي1

      "

فلسفه و کلام

85

متون زبان تخصصي2

      "

      "

86

اصول فقه

      "

فقه و اصول

87

تحقيق و تدوين مباني فقهي فلسفي وكلامي سازمان و مديريت

علوم انساني

مديريت

88

آشنايي با عرفان اسلامي

مجتمع آموزش عالي فقه

فقه و معارف اسلامي

89

فلسفه مقدماتي

       "

      "

90

آشنايي با تاريخ و فرهنگ ايران

       "

      "

91

آشنايي با انديشه امام خميني‌(ره)

       "

      "

92

درآمدي بر نظام و حقوق خانواده

       "

فقه خانواده

93

فقه مقارن

       "

      "

94

آيات الاحكام خانواده

       "

      "

95

حقوق و وظايف همسران

       "

      "

96

عبادات در اديان

       "

فقه عبادي

97

قواعد فقهي معاملات

       "

فقه اقتصادي

98

قواعد عمومي معاملات

       "

      "

99

فقه القرآن

       "

      "

100

فقه الحديث

       "       

      "

101

فقه معاملات جديد

       "

      "

102

فقه مالياتي حكومتي

       "

      "

103

فقه منابع طبيعي

       "

      "

104

فقه عوامل توليد

       "

      "

105

فقه بازار

       "

      "

106

قواعد العقود

       "

فقه قضايي

107

قواعد فقه قضائي

       "

      "

108

فقه عبادات مقارن(1)طهارت و صلوه مقارن

       "

فقه مقارن

109

فقه عبادات مقارن(2) (حج مقارن)

       "

      "

110

فقه عبادات مقارن (3)

       "

      "

111

عقود و ايقاعات مقارن

       "

      "

112

قواعد فقهي مقارن

       "

      "

113

فلسفه فقه سياسي

     "

فقه سياسي

114

فقه روابط بين الملل

       "

      "

115

فقه سياسي مقارن

"

      "

116

قواعد فقهيه (قواعد مربوط به فقه سياسي)

"

      "

117

فقه جهاني شدن

"

      "

118

فقه حقوق اساسي

      "

      "

119

فقه جامعه شناسي

      "

      "

120

فقه القرآن

      "

      "

121

فقه تحولات اجتماعي

      "

      "

122

تاريخ تحولات فقه سياسي

      "

      "

123

فقه الدوله

      "

فقه و اصول

124

كلام تطبيقي بين المذاهب

      "

فلسفه و كلام

125

كلام بين الاديان

      "

      "

126

تاريخ اسلام 2

      "

      "

127

بررسي وضع حديث و  اسرائيليات

      "

قرآن و حديث

128

مكاتب و مناهج اجتهادي

      "

فقه اسلامي

129

فلسفه فقه

      "

      "

130

مسايل اصولي جديد

      "

      "

131

كاربرد قواعد فقهي و اصولي در استنباط

      "

اصول فقه اسلامي

132

آيات الاحكام مقارن

      "

      "

133

جايگاه عقل و عرف و استنباط

      "

      "

134

ملاكات احكام ونقش زمان ومكان دراجتهاد

      "

      "

135

روش شناسي تحصيل درس خارج

      "

فقه و اصول

136

روش بررسي نقد آرا و نقد اجتهادي

      "

      "

137

تاريخ تشيع 2

مجتمع عالي امام خميني

شيعه شناسي

138

جغرافياي تشيع

      "

      "

139

علم فلسفه در شيعه

      "

      "

140

علم كلام در شيعه

      "

      "

141

اخلاق و عرفان در شيعه

      "

      "

142

تاريخ حوزه هاي علميه

      "

      "

143

معارف شيعه 3

      "

      "

144

معارف شيعه 4

      "

      "

145

فرق و مذاهب اسلامي

      "

فلسفه و كلام

146

اصول و قواعد استنباط

      "

      "

147

مسائل جديد رشته كلام

      "

      "

148

مسائل جديد رشته فلسفه

      "

      "

149

آسيب شناسي تمدن اسلامي

      "

تاريخ اسلام

150

رجال و درايه و كاربرد آن در تاريخ

      "

      "

151

شيعه و تمدن اسلامي

      "

      "

152

تاريخ انديشه هاي سياسي شيعه

      "

      "

153

تحولات شبه قاره

      "

      "

154

متن خواني

      "

ادبيات عرب

155

آموزش زبان فارسي 1 و 2 و 3

مركز آموزش زبان و معارف اسلامي

 

156

كتاب و كار يا تمرين زبان فارسي 1و2 و 3

      "

 

157

فقه ( مسائل فقهي سازمان و تشكيلات)

موسسه علوم انساني

 

158

مديريت و منابع انساني

      "

 

 

(برای دانلود جدول فوق اینجا کلیک نمایید)

 

 
کلیه حقوق این سایت برای پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) محفوظ است. - Copyright © 2009-2012 - All rights reserved
مرورگر پیشنهادی : Mozilla Firefox بازدید امروز : ، بازدیدکل :