سیر مطالعاتی غرب شناسی

سیر مطالعاتی غرب شناسی: 

امروزه واقعیتی کم و بیش همه گیر به نام سبک زندگی غربی تحت تاثیر نظم نوین جهانی و مدرنیسم، تمام ابعاد زندگی ما از باورها و ارزشها گرفته تا دغدغه ها و اهداف را متأثر نموده است. به همین خاطر، شناخت تمدنی که پس از رنسانس فعليت يافته است و به طور ذاتی داراي خوي تهاجم به ساير فرهنگ هاي رقيب خود است را یکی از ارکان مهم بخش دشمن شناسی می دانیم.

1. رویکرد ما در ارائه ی این مجموعه آثار در موضوع غرب شناسی، غرب شناسی انتقادی است و نه غرب شناسی توصیفی، البته در بین آثار ارائه شده کتاب هایی هم وجود دارند که بحث خود را از توصیف چیستی و ماهیت غرب و تاريخ تمدن غرب آغاز می کنند و مبدأ پیدایش و چگونگی فعلیت یافتن آن را هم بررسی می کنند، اما نه با نگاه توصیفی محض، بلکه با نگاهی تحلیلی و موشکافانه.

2. با اينکه مجموعه حاضر جهت ارائه سیر مطالعاتی تهيه نشده ولي سعي شده در ذيل يك موضوع، دارای آغاز، انجام و ترتیب بوده و ترتیب حداکثری و هم پوشانی حداقلی داشته باشد. در حقيقت مي توان آن را فهرست کتابهای مفيد در زمينه غرب شناسي دانست و فهرست کتاب های مفيد نيز مقدمه و آغازی برای ارائه یک سیر مطالعاتی جامع است.

3. كتاب هاي معرفي شده در اين کتابچه بيشتر مناسب قشر جوان، دانشجویان و طلاب است و در انتخاب آنها، كتبي ترجيح دارند كه داراي رویكرد تحليلي  انتقادي بوده اند، بنابراين كتبي كه صرفاً به توصيف غرب پرداخته اند جائي در اين مجموعه ندارند.

4. در اين مجموعه سعي شده تا ديدگاه انقلاب اسلامي و جهانبینی توحیدی برگرفته از اسلام ناب نسبت به مباني انديشه تمدن غرب و مظاهر ذاتي و عيني آن تبلور يابد. چهارچوب موضوعي اين مجموعه حول محورهاي مباني انديشه غرب مدرن، علوم جديد و تحول علوم انساني، تمدن غرب و فرهنگ آن، ماهيت تكنولوژي و الزامات ذاتي آن، علل تزلزل تمدن غرب، تعارضات ذاتي انديشه مدرن غرب، رسانه و لوازم ارتباط جمعی جهانی، راه هاي نفوذ آنها در فرهنگ ايراني اسلامي، ورزش مدرن، طب مدرن، بحرانها و تأثير تمدن غرب بر سبك زندگي ملل مختلف جهان، رويارويي غرب معاصر با جهان اسلام، غربزدگي و ... مي باشد.

5 سعي اين مجموعه بر آن است تا خواننده را با مسائل و سئوالات جدي روبرو سازد، تا خواننده با مطالعه كتب پيشنهادي به تفكر بيشتر نسبت به جهان پيرامون خود كه در آن زيست می كند يا از آن متأثر است، بپردازد و گامی براي تغيير روش زندگي خود بردارد.