جاوید اکبری
سطح تحصیلات حوزوی : سطح 4
زبان ترجمه : انگلیسی، عربی
سطح تحصیلات دانشگاهی : -
تخصص : فقه و اصول، معارف اسلامی
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
-
اقبال حیدر حیدری
سطح تحصیلات حوزوی : سطح 3
زبان ترجمه : اردو
سطح تحصیلات دانشگاهی : -
تخصص : فقه و اصول، معارف اسلامی
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
-
سیدعبدالرئوف افضلی
سطح تحصیلات حوزوی : سطح 3
زبان ترجمه : انگلیسی، عربی
سطح تحصیلات دانشگاهی : دکترا
تخصص : فلسفه، کلام، فقه و اصول، معارف اسلامی
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
سید محمد باقرزاده حسینی
سطح تحصیلات حوزوی : -
زبان ترجمه : انگلیسی
سطح تحصیلات دانشگاهی : دکترا
تخصص : آموزش زبان انگلیسی
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
-
سید محمدباقر برقعی
سطح تحصیلات حوزوی : -
زبان ترجمه : انگلیسی
سطح تحصیلات دانشگاهی : دکترا
تخصص : علوم حدیث، علوم قرآن
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
مهدی دهقانی فیروزآبادی
سطح تحصیلات حوزوی : -
زبان ترجمه : انگلیسی
سطح تحصیلات دانشگاهی : دکترا
تخصص : -
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
سید امیرحسین سرکشیکیان
سطح تحصیلات حوزوی : -
زبان ترجمه : انگلیسی
سطح تحصیلات دانشگاهی : -
تخصص : -
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
سید عبدالمجید طباطبایی لطفی
سطح تحصیلات حوزوی : -
زبان ترجمه : انگلیسی
سطح تحصیلات دانشگاهی : -
تخصص : معارف اسلامی
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
-
احمد عباسی فر
سطح تحصیلات حوزوی : -
زبان ترجمه : انگلیسی
سطح تحصیلات دانشگاهی : دکترا
تخصص : -
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
علی ابراهیمی
سطح تحصیلات حوزوی : -
زبان ترجمه : انگلیسی
سطح تحصیلات دانشگاهی : کارشناسی ارشد
تخصص : -
نوع همکاری : ترجمه، ارزیابی
محل اقامت: ایران: قم
[2 ]   صفحه بعدی >>