1. جناب آقای سید رسول علوی، مدیر کل دفتر ترجمه

2. جناب آقای سید مصطفی جعفری؛ کارشناس ترجمه، ارزیابی و بازخوردگیری

3. جناب آقای سید منصور  حسینی غریب دوستی؛کارشناس ترجمه، ارزیابی و بازخوردگیری