شرح وظائف امور مدیریتی

 1. تنظیم سند راهبردی، پیگیری تصویب و اجراسازی آن و تعیین چشم انداز ترجمه در بازه میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت.
 2. تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل ها.
 3. بررسی و بهسازی فرایندها و روش های عملیاتی نیازسنجی، ترجمه، ارزیابی و بازخوردگیری.
 4. بهسازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، ارتباط گیری و ایجاد فضا و بستر بهینه برای تعامل با موسسات همسو و مترجمان. دانش افزایی و ارتقاء مهارت برای مترجمان و همکاران اداره کل ترجمه.
 5. برنامه ریزی و حرکت به سوی ایجاد قطب ها و گروه های زبانی فعال.
 6. توسعه محدوده جغرافیایی و زبانی قسم ترجمه.
 7. پیش بینی و ترمیم و ارتقاء بودجه سالانه.


شرح وظایف امور ترجمه، ویرایش، ارزیابی و نیازسنجی در مرکز ترجمه

 1. پیگیری و به سرانجام رسانی ترجمه های کتب، مقالات و کلیه متون و آثار مصوب.
 2. انجام امور اداری و مالی و پرداخت های تمامی قراردادهای ترجمه و پیگیری مشکلات مرتبط با هر قرارداد.
 3. پیگیری و نظارت بر فرایند ارزیابی ترجمه ها در دو بخش ترجمه های مرکز ترجمه و ترجمه های درخواستی کلیه بخش های المصطفی(ص)
 4. ارائه گزارشات و شرح فعالیت های ترجمه و ارزیابی به شکل دوره ای.
 5. ارائه گزارشات فعالیت ها در موارد خاص.
 6. برنامه ریزی و برگزار نمودن نشست های علمی در بخش ترجمه با همکاری بخش های مرتبط در مرکز ترجمه و پژوهشگاه.
 7. طراحی و تدوین کاربرگ ها و فرم های اختصاصی ترجمه و ارزیابی.
 8. نیاز سنجی ترجمه کتب در خواستی.
 9. بررسی و پالایش درخواست های ترجمه، ارزیابی و نیازسنجی واصله.
 10. برقراری ارتباط با مترجمان و دریافت نظرات و مشاوره در موارد تخصصی از آنان.


شرح وظائف بانک اطلاعات

 • مدیریت نرم افزار

ثبت اطلاعات و بروز رسانی.
مدیریت.
خروجی گزارشات.

 • مترجِم

جذب و بهینه سازی مترجمین همکار.
تشکیل گروه زبانی داخل مرکز.
تشکیل و برگزاری کارگاه های مترجمین.
ارتباط با مترجمان داخل و خارج از کشور.
ارتباط با مؤسسات.

 • مترجَم

ثبت کتب سفارشی از مراکز و مراجع مختلف.
شناسایی کتب پیشنهادی.
شناسایی کتب آموزشی و پژوهشی.

 • فهرست نویسی