اداره کل ترجمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی برای ترجمه کتاب ها به زبان های مختلف بر اساس فرایندهای مصوب در شورای علمی پژوهشگاه اقدام می نماید. در ذیل نمودار این فرایند آمده است.