پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/03/13
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : عمومی پژوهشگاه
سیصدو پنجاه و هفتمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی برگزار گردید

سیصد وپنجاه و ششمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) با موضوع گزارش پروژه های جاری پژوهشکده ها برگزار گردید .

در سیصد وپنجاه و هفتمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) ؛ پروژه های جاری پژوهشکده ها  مورد بررسی قرار گرفت.