پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/02/29
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : عمومی پژوهشگاه
سیصدو پنجاه و ششمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی برگزار گردید

سیصد وپنجاه و ششمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) با موضوع گزارش پروژه های جاری پژوهشکده های علوم انسانی و علوم اسلامی برگزار گردید .

در سیصد وپنجاه و ششمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) ؛ پروژه های جاری پژوهشکده های علوم انسانی و علوم اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.