پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/02/22
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : عمومی پژوهشگاه
جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)

پروژه مجاهدت های خاموش مورد بررسی قرار گرفت.

سیصد وپنجاه و پنجمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) با موضوع گزارش پروژه مجاهدت های خاموش مربوط به پژوهشکده مطالعات منطقه ای برگزار گردید . در این جلسه نقاط قوت و ضعف و مشکلات موجود درخصوص این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت