پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1399/02/21
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : عمومی پژوهشگاه
نشست معاونان پژوهشی صفوف المصطفی (ص) با تقدیر از پژوهشگاه برگزار شد

پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) در نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای پژوهشی المصطفی (ص) در هفته پژوهش 98 حائز رتبه سوم شد

در نشست معاونان پژوهشی صفوف المصطفی (ص) که روز چهار شنبه 97/2/17 در سالن عارف الحسینی(ره) مجتمع جامع آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار شد ؛ از پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) بعنوان رتبه سوم  نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای پژوهشی المصطفی (ص) در هفته پژوهش 98 تقدیر شد.