پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
تاریخ مطلب : 1398/10/29
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : پژوهشکده مطالعات منطقه ای
دریچه دوربین:

پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) از نمای نزدیک، در زمستان 1398 قم المقدسه