• غنا و موسيقي در اسلام
  • کلید واژگان : <#f:7052/>
  • موضوعات: سایر؛,علوم انسانی: اقتصاد ؛,علوم انسانی: مردم‌شناسی ؛,علوم انسانی: مطالعات اجتماعی و ارتباطات ؛,علوم فلسفی-کلامی: هستی شناسی ؛,علوم اسلامی: تفسیر ؛
  • سال نشر : <#f:7053/>
 • غنا آوازي است برخاسته از گلوي آدمي و موسيقي آواهايي است كه با نواختن، دميدن و كوبيدن در ادوات موسيقي ايجاد مي‌شود. حكما عقيده دارند كه موسيقي همان غناست كه از الحان متعدد مركب شده است.
 • غنا آوازي است برخاسته از گلوي آدمي و موسيقي آواهايي است كه با نواختن، دميدن و كوبيدن در ادوات موسيقي ايجاد مي‌شود. حكما عقيده دارند كه موسيقي همان غناست كه از الحان متعدد مركب شده است. آنچه از مجموع معاني لغوي غنا به دست مي‌‌آيد اين است كه؛ غنا نوعي‌آواز است و در اصطلاح فقها جامع همة تعاريف شايد اين باشد كه: غنا صدايي است مطرب.
  فقهاي شيعه در بارة غنا سه ديدگاه دارند:
  1- حرمت ذاتي غنا
  2- اباحه
  3- تفصيل.
  دسته اي اول به آيات، روايات و اجماع فقها استناد كرده‌اند اما قائلين به اباحه دلالت آيات را كافي نمي‌داند، احاديث را ناظر به نوع خاصي از غناي رايج در زمان خلفاي بني اميه و بني عباس دانسته و اجماع فقها را مدركي انگاشته‌اند، در نتيجه با استناد به رواياتي كه در بارة زيبا تلاوت كردن قرآن و جواز اجر كنيزان آوازخوان در عروسي به شرط عدم اختلاط و اصل اباحه، حكم به حليت غنا مي‌كند، مگر در مواردي كه با محرمات خارجي همراه گردد، مانند: مجالس مختلط زنان و مردان و استفاده از مشروبات حرام.
  دستة سوم بعد از بررسي ادلة قدما در مبحث غنا قايل به تفصيل شده‌اند، مثل شيخ اعظم انصاري و به تبع ايشان مرحوم آيت الله خويي حرمت غنا را به خاطر بطلان و لهويت آن مي‌داند و حضرت امام«ره» به خاطر شأنيت ايجاد اطراب، به اعتقاد ما نظر امام واصب است. با اين توضيح كه نه مطلق صداي مطرب بلكه آن نوعي كه موجب تحريك قواي شهواني انسان گردد، حرام است.
  فقهاي اهل سنت مثل فقيهان ما همين سه ديدگاه را دارند، منتهي از فقهاي اهل سنت آنهايي كه غنا را حرام مي‌دانند، حرمتش را به خاطر محرمات بيروني مي‌دانند. در مجموع از بررسي آراي فقهاي فريقين به اين نتيجه مي‌رسيم كه ادله از توانايي دلالت بر حرمت مطلق غنا برخوردار نيست. بناءً فقط غناي مطرب يعني محرك و مهيج قواي شهواني حرام است.

  • <#f:7057/> : <#f:7058/>
  • <#f:7059/> : <#f:7060/>