• عوامل انحطاط و سقوط جوامع از ديدگاه قرآن با اشاره به انديشه‌هاي امام خ
  • کلید واژگان : <#f:7052/>
  • موضوعات: سایر؛,علوم انسانی: علوم سیاسی ؛,علوم انسانی: تاریخ و تمدن ؛,علوم فلسفی-کلامی: هستی شناسی ؛,زبان و ادبیات: صرف و نحو ؛,علوم اسلامی: اعتقادات( خداشناسی ،راه‌شناسی و راهنماشناسی، معادشناسی و...) ؛
  • سال نشر : <#f:7053/>
 • ظلم و ستم كه به طور معمول توسط قدرتمندان و دستگاههاي حكومتي بر جوامع صورت مي‌گيرد، جامعه را در انحطاط فرو مي‌برد، زيرا در هر جامعه ای كه ظلم و ستم رواج پيداكند مردم و افراد جامعه نسبت به رهبران و حاكمان خود بد بين شده، و برای پايمال نشدن حقوق خود، بر عليه آنها قيام نموده و در صدد نابودي ظالمان برخواهند آمد
 • عوامل انحطاط جامعه را مي‌توان دريك تقسيم بندي به اقسام ذيل تقسيم نمود: عوامل سياسي انحطاط جوامع، عوامل فرهنگي و اخلاقي انحطاط جوامع، عوامل اقتصادي انحطاط جوامع.
  ظلم و ستم كه به طور معمول توسط قدرتمندان و دستگاههاي حكومتي بر جوامع صورت مي‌گيرد، جامعه را در انحطاط فرو مي‌برد، زيرا در هر جامعه ای كه ظلم و ستم رواج پيداكند مردم و افراد جامعه نسبت به رهبران و حاكمان خود بد بين شده، و برای پايمال نشدن حقوق خود، بر عليه آنها قيام نموده و در صدد نابودي ظالمان برخواهند آمد، از طرف ديگر خداوند متعال نيز در آيات مختلف به هلاكت جامعه هایی که در آن ظلم رواج دارد وعده داده است.
  از دیگر عوامل ضعیف کننده جوامع به عنوان یک عامل سیاسی تفرقه و اختلاف است که، قدرت و عظمت جامعه را از بین مي‌برد، و زمينه ساز تسلط دشمنان مي‌شود، بی تردید ایجاد تفرقه در جامعه ناشي از بی ايمانی ، و پيروي از هواي و هوس خواهد بود.
  از عوامل دیگری که از آن می توان تحت عنوان عامل فرهنگی نام برد جهل و نادانی است، جهل و ناداني در جامعه و همچنين تقليد و پيروي كوركورانه از ديگران، راه پيشرفت فرهنگي جامعه را مي‌بندد، و هر جا راه علم و دانش بسته شد آن جامعه در ورطه انحطاط گرفتار خواهد شد. و از جهت ديگر رواج مفاسد اخلاقي چون زنا، همجنس گرائي، و يأس و نااميدي، از عوامل مهم اخلاقي و فرهنگي انحطاط جامعه خواهد بود. زيرا در جامعه‌اي كه انواع مفاسد اعم از زنا، همجنس گرائي و... رواج پيدا كند، کانون های اصلی جامعه که خانواده می باشد از بین رفته و به دنبال آن فرهنگ و اخلاق در آن جامعه به نابوي مي‌گرايد، و در نتيجه انحطاط و سقوط اخلاقي پدیدار گشته و در نهايت جامعه نابود خواهد شد.
  از دیگر عوامل انحطاط جوامع اسراف و تبذیر است، اسراف و تبذير در جامعه، پيامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعي را به دنبال داشته و عامل‌انحطاط جامعه خواهد بود. همچنين رباخواري و شيوع رشوه خواري و رشوه دهي، زمينه‌‌هاي انحطاط جامعه را فراهم مي‌كنند.
  همچنين يكي از ريشه‌هاي اقتصادي انحطاط جامعه را بايد در فقر و تهيدستي دانست، زيرا در منابع ديني ما فقر درجامعه را زمينه ساز انحرافات مختلف و متعددي دانسته شده است، از جمله كفر و... لذا فقر و ناداري، افراد فقير جامعه را به سوي راههاي خطرناك كشانده و باعث نابودي جامعه خواهد شد.

  • <#f:7057/> : <#f:7058/>
  • <#f:7059/> : <#f:7060/>