• نشست علمی «الهیات معنوی و مطالعات معنویت در مسیحیت ؛ فرصت ها و چالشها »
 • نشست علمی با موضوع «الهیات معنوی و مطالعات معنویت در مسیحیت ؛ فرصت ها و چالشها » با ارائه حجت الاسلام جناب آقای دکتر احمد شاکرنژاد و به همت گروه ادیان ابراهیمی پژوهشکده ادیان و فرق پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص) و با مشارکت، گروه ادیان و انجمن ادیان و مذاهب مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، روز چهار شنبه مورخ 26/09/1399 از ساعت 12:30الی 14 به صورت مجازی برگزار گردید.
 • نشست علمی با موضوع «الهیات معنوی و مطالعات معنویت در مسیحیت ؛ فرصت ها و چالشها » با ارائه حجت الاسلام جناب آقای دکتر احمد شاکرنژاد و به همت گروه ادیان ابراهیمی پژوهشکده ادیان و فرق پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص) و با مشارکت، گروه ادیان و انجمن ادیان و مذاهب مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، روز چهار شنبه مورخ 26/09/1399 از ساعت 12:30الی 14 به صورت مجازی برگزار گردید.
  حجت الاسلام جناب آقای دکتر احمد شاکرنژاد در ابتدای این نشست؛ مطالعات معنوی در مسیحیت را امری ضروری دانسته و گفتند، که مسیحیت در گذر زمان، با چالش معنویت نوظهور روبرو شد. و ناگزیر برای بقا خود تلاش هایی را شروع کرد. که این تلاش ها را در شورای واتیکان اول و دوم می توان دید. و از قرن 17 و 18 مسیحیت دست به کار احیای معنوی شد
  ایشان در ریشه¬¬یابی واژه ـ اصطلاح معنویت اظهار داشتند؛ معنویت عبارت بود از روح القدسی بودن کار روحانیون مسیحیت، که در قرون وسطی اصطلاح سازی شد، معنویت لزوما زندگی روح القدسی نبود. در دوران مدرن معنویت دو قرائت داشت: یکی کسانی که در دستگاه غیر مذهبی معنویت را بکار می بردند. و دیگری استفاده معنویت در دستگاه کاتولیک که سه مراد می توانست داشته باشد؛ تجربه، آموزه و رشته الهیاتی. گاه مراد سطح وجودی و روح القدسی دینی، گاه تعالیم وروش ها و الگوهایی که در هر سطح به آن نیاز داریم، و گاه رشته الهیاتی یا نیمه الهیاتی اند.
  آقای دکتر شاکرنژاد، خط سیر الهیات در آباء کلیسا را برشمردند. و موضوع الهیات معنوی در مسیحیت را تجربه زیستی معنوی از سنت مسیحی خواندند. و فرمودند؛ در الهیات معنوی، موضوع کلی الهیات است و موضوع جزئی هدف داری زندگی، مشکلات تهذیب، چگونگی جمع شعائر و اعمال با زندگی و.... است که بی شباهت به سیر و سلوک در اندیشه اسلامی نیست. روش یافتن و حل مسائل، همان روش الهیات جزمی و سیستماتیک است. که کتاب مقدس را منبا قرار داده و با استدلال، راهکار مشکلات را می یابد و با الهیات عملی، اجرا می کند.
  جناب آقای شاکر نژاد افزودند؛ چالش های الهیات عرفانی، باز شدن کلیسا، چالش های دنیای مدرن برای زیست دیندارانه و... موجب تشکیل الهیات معنوی شد.
  ایشان در پایان چالش های الهیات معنویت را در محورهایی از جمله؛ استفاده از منابع و روش های مختلف، عدم امکان جمع میان گفته های علم و الهیات، نداشتن تجربه زیستی بیشتر مردم، انفعال در برابر برخی هژمونی های زمانه و علم، عدم تمایزانطباق معنوی و رشته مطالعاتی معنویت، عدم داشتن تجربه زیستی از سوی مطالعه کنندگان معنویت برشمردند.

  • <#f:6991/> : <#f:6992/>
  • <#f:6993/> : <#f:6994/>