• نشست علمی با موضوع « الهیات سلبی در الهیات یهودی ، مسیحی و اسلامی »
 • نشست علمی با موضوع « الهیات سلبی در الهیات یهودی ، مسیحی و اسلامی » با ارائه جناب آقای دکتر محمد علی اسماعیلی و به همت گروه ادیان ابراهیمی پژوهشکده ادیان و فرق پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص) و با مشارکت، گروه ادیان و انجمن ادیان و مذاهب مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، روز پنجشنبه مورخ 27/09/1399 از ساعت 9الی 11 به صورت مجازی برگزار گردید.
 • نشست علمی با موضوع « الهیات سلبی در الهیات یهودی ، مسیحی و اسلامی » با ارائه جناب آقای دکتر محمد علی اسماعیلی و به همت گروه ادیان ابراهیمی پژوهشکده ادیان و فرق پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص) و با مشارکت، گروه ادیان و انجمن ادیان و مذاهب مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، روز پنجشنبه مورخ 27/09/1399 از ساعت 9الی 11 به صورت مجازی برگزار گردید.
  جناب آقای دکتر محمد علی اسماعیلی؛ در این نشست در گام نخست به معرفی الهیات سلبی پرداخته و ضمن ارزیابی مهمترین تعریف‌های الهیات سلبی، درتعریف برگزیده فرمودند؛ الهیات سلبی، بررسی محمولات گزاره‌های دینی به‌ویژه گزاره‌های الهیاتی را کانون توجه قرار داده، طیف گسترده¬ای از رویکردها را شامل می‌شود که با مؤلفه‌ها، مبانی و انگیزه‌های مختلف در حوزه‌ خداشناسی مطرح شده‌اند.
  ایشان؛ ضمن تأکید بر عدم تساوی الهیات سلبی با الهیات تنزیهی و نقد دیدگاه هانری کربن در این مسأله، به اهمیت مسأله الهیات سلبی تاکید نمودند.
  آقای دکتر اسماعیلی در ادامه این نشست افزودند؛ « الهیات سلبی» دارای رویکردهای مختلفی ازجمله؛ رویکرد هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و زبان‌شناختی هستند که رویکرد هستی‌شناختی خود دو رویکرد جزئی دارد:‌رویکرد فراهستی‌انگاری خدا و رویکرد سلبی‌انگاری صفات ثبوتی و رویکرد معرفت‌شناختی نیز دو رویکرد جزئی دارد: رویکرد فراشناخت‌انگاری خدا و رویکرد شناخت‌ناپذیری ایجابی و شناخت‌پذیری سلبی و رویکرد زبان‌شناختی نیز خود دو رویکرد جزئی دارد: رویکرد فرازبان‌انگاری خدا و رویکرد زبان سلبی
  ایشان در پایان افزودند؛ میان این رویکردهای شش‌گانه الهیات سلبی، پیوند ناگسستنی برقرار است.

  • <#f:6991/> : <#f:6992/>
  • <#f:6993/> : <#f:6994/>