• نشست مهدویت، جریان‏ها و مذاهب اسلامی
  • اعتقاد به مهدویت یک وجه برون¬دینی دارد که ناظر به بحث موعودباوری بوده و امری فراگیر است و یک نگاه درون¬دینی دارد که از آن به مهدویت اسلامی تعبیر میکنیم. مهدویت اسلامی در میان اهل¬سنت اعتقادی اجمالی مهدویت نوعی است. به اعتقاد شیعه مهدویت، مستلزم معرفت شخصی، معرفت مقام و اوصاف آن حضرت است. مبنای شکل¬گیری اعتقاد به ضرورت مهدویت در میان اهل¬سنت احادیث صحیح و متواتر است که وجه مشترکی میان دیدگاه اعتقادی شیعه و اهل¬سنت ایجاد کرده است. با این‏حال، نگاه متعصبانۀ کسانی چون بخاری، مسلم و ابن‏خلدون باعث شده که سر از انکار احادیث مهدی درآورند. رواج و سابقۀ بحث مهدویت و موعودگرایی در اسلام باعث شده که برخی مدعیان دروغین نیز جمعی را گرد خویش آورند و دعوی مهدویت کنند. به همین خاطر، فرقه‏های انحرافی متعددی در تاریخ مذاهب اسلامی پدید آمدند و از باور به مهدویت در میان مردم سوء استفاده کردند. پاسخ شیعه و اهل سنت در برابر چنین انحرافاتی متفاوت است؛ شیعه با عنایت به خصائص مهدی(عج) که در روایات آمده به رد و انکار این فرقه‏ها می‏پردازد و اهل سنت غلبۀ اسلام بر ادیان دیگر و نزول عیسی(ع) با مهدی(عج) نشانۀ درستی یا نادرستی چنین ادعاهایی می‏گیرند. یکی از این فرقه‏های انحرافی فرقۀ قادیانیه در هند است که از قضا دعاوی عجیب و خلاف اصول دینی که اظهار داشت توسط استعمارگران انگلیسی ترویج و حمایت می‎شد. دعوی حلول، دعوی رسالت، دعوی مهدویت و دعوی وفت عیسی(ع) از آن جمله است.
  • <#f:6987/>
    • <#f:6991/> : <#f:6992/>
    • <#f:6993/> : <#f:6994/>