پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
  • نشست مهدویت، جریان‏ها و مذاهب اسلامی
  • اعتقاد به مهدویت یک وجه برون¬دینی دارد که ناظر به بحث موعودباوری بوده و امری فراگیر است و یک نگاه درون¬دینی دارد که از آن به مهدویت اسلامی تعبیر میکنیم. مهدویت اسلامی در میان اهل¬سنت اعتقادی اجمالی مهدویت نوعی است. به اعتقاد شیعه مهدویت، مستلزم معرفت شخصی، معرفت مقام و اوصاف آن حضرت است. مبنای شکل¬گیری اعتقاد به ضرورت مهدویت در میان اهل¬سنت احادیث صحیح و متواتر است که وجه مشترکی میان دیدگاه اعتقادی شیعه و اهل¬سنت ایجاد کرده است. با این‏حال، نگاه متعصبانۀ کسانی چون بخاری، مسلم و ابن‏خلدون باعث شده که سر از انکار احادیث مهدی درآورند. رواج و سابقۀ بحث مهدویت و موعودگرایی در اسلام باعث شده که برخی مدعیان دروغین نیز جمعی را گرد خویش آورند و دعوی مهدویت کنند. به همین خاطر، فرقه‏های انحرافی متعددی در تاریخ مذاهب اسلامی پدید آمدند و از باور به مهدویت در میان مردم سوء استفاده کردند. پاسخ شیعه و اهل سنت در برابر چنین انحرافاتی متفاوت است؛ شیعه با عنایت به خصائص مهدی(عج) که در روایات آمده به رد و انکار این فرقه‏ها می‏پردازد و اهل سنت غلبۀ اسلام بر ادیان دیگر و نزول عیسی(ع) با مهدی(عج) نشانۀ درستی یا نادرستی چنین ادعاهایی می‏گیرند. یکی از این فرقه‏های انحرافی فرقۀ قادیانیه در هند است که از قضا دعاوی عجیب و خلاف اصول دینی که اظهار داشت توسط استعمارگران انگلیسی ترویج و حمایت می‎شد. دعوی حلول، دعوی رسالت، دعوی مهدویت و دعوی وفت عیسی(ع) از آن جمله است.
  • <#f:6987/>
    • <#f:6991/> : <#f:6992/>
    • <#f:6993/> : <#f:6994/>
نشست علمی حقوق اقلیت‏های مذهبی در هند
سخنران : دکتر غیور الحسن
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
نشست علمی نظریه‏ پردازی امتناع اتحاد راهبردی با اسلام‌گرایان اهل سنت
سخنران : آقایان مسعود اسداللهی، جعفر قنادباشی و سید روح‏الله رضوی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
نشست مهدویت، جریان‏ها و مذاهب اسلامی
سخنران : دکتر عزالدین رضانژاد، دکتر قنبرعلی صمدی و دکتر محمد شهبازیان
پژوهشکده : علوم اسلامی
کارگاه آشنایی با مولفه های فرهنگی سازمانی
سخنران : آقای دکتر جعفر رحمانی
پژوهشکده : سایر
نشست نقش جهانگردی و جهان شناسی در رشد و توسعه تمدن اسلامی
سخنران : جناب حجت الاسلام محمد رضا کلان فریبایی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «تحلیل و بررسی ظرفیت‌های جهان اسلام»
سخنران : جناب حجت الاسلام محسن محمدی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
نشست علمی « تحلیلی بر وضعیت اسلام در قفقاز معاصر»
سخنران : دکتر محمد رضا کلانفریبایی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «سبک مدیریت و رهبری در مراکز آموزشی بین‌المللی»
سخنران : جناب آقای دکتر جعفر رحمانی
پژوهشکده : علوم انسانی
نشست علمی «زنان و زیارت قبور از منظر فقه مذاهب اسلامی»
سخنران : جناب آقای دکتر مهدی درگاهی
پژوهشکده : علوم اسلامی
نشست علمی «تحلیل و بررسی جغرافیای جهان اسلام»
سخنران : جناب آقای کتر حسن رضایی
پژوهشکده : مطالعات منطقه ای
جریان شناسی گفتمان اسلام سیاسی در اهل سنت
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
پژوهشکده : علوم انسانی
«گستره تهاجم وهابیت علیه شیعه پس از انقلاب اسلامی
سخنران : حجت‌الاسلام یزدانی
پژوهشکده : علوم اسلامی