پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)

جلسه تودیع و معارفه مدیر پژوهشکده مطالعات منطقه ای

1398/11/02