پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)

جلسه مدیران اداره کل ترجمه پژوهشگاه با مدیران بخش ترجمه سازمان ارتباطات اسلامی

<#f:6947/>