پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)

گزارش تصویری جلسه ریاست پژوهشگاه بین المللی المصطفی با رئیس اداره نخبگان و ممتازین جامعه المصطفی

1398/05/09