پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)


تاریخ مطلب : 03/03/1398
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه :

الف) شوراي عالي آموزش¬هاي پژوهش محور
اين شورا با حضور أعضاء ذيل تشکيل مي گردد:
1) رياست جامعة المصطفی(ص) يا جانشين ايشان (رئيس شورا)
2) معاون آموزش جامعة المصطفی(ص)؛
3) معاون پژوهش جامعة المصطفی(ص)؛
4) معاون ارتباطات و بين الملل جامعة المصطفی(ص)؛
5) رئيس مرکز توسعه و فناوری جامعة المصطفی(ص)؛
6) رئيس پژوهشگاه المصطفی(ص) (دبير شورا)؛


ب) کميته علمي _ اجرايي آموزش¬هاي پژوهش محور
اين کميته با حضور أعضاء ذيل تشکيل مي گردد:
1) رئيس پژوهشگاه المصطفی(ص) (رئيس کميته)؛
2) رئيس پژوهشکده علوم اسلامي پژوهشگاه؛
3) رئيس پژوهشکده علوم انساني پژوهشگاه؛
4) رئيس پژوهشکده مطالعات منطقه¬اي پژوهشگاه؛
5) رئيس پژوهشکده اديان و مذاهب پژوهشگاه؛
6) نماينده معاونت آموزش سازمان مرکزي المصطفی(ص)؛
7) نماينده معاونت پژوهش سازمان مرکزي المصطفی(ص)؛
8) معاون پژوهش پژوهشگاه (دبير شورا)؛