تاریخ مطلب : 02/11/1397
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه :

این واحد با هدف تحقق نهضت ترجمه و بازتولید آثار علمی در حوزه معارف اسلامی و ترجمه‌ی متون علمی- آموزشی جامعه المصطفی(ص) و با توجه به اصول اهتمام به نهضت ترجمه منابع اسلامی و ساماندهی توانمندی‌های مترجمان غیر ایرانی المصطفی ص، تأسیس شده است.

این واحد با هدف تحقق نهضت ترجمه و بازتولید آثار علمی در حوزه معارف اسلامی و ترجمه‌ی متون علمی- آموزشی جامعه المصطفی(ص) و با توجه به اصول اهتمام به نهضت ترجمه منابع اسلامی و ساماندهی توانمندی‌های مترجمان غیر ایرانی المصطفی ص، تأسیس شده است.
رفع نیازهای ترجمه المصطفی(ص)از طریق به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل؛ فراهم نمودن زمینه‌ آشنایی ملیت‌ها با معارف اسلامی از طریق ترجمه؛ فراهم نمودن منابع و تجهیز علمی مترجمان و دانش‌آموختگان المصطفی(ص)؛ بازخوانی، تأثیرگذاری و آشنایی با افکار و جریانات فکری جوامع و ملل؛ زمینه‌سازی ارتباط علمی مترجمان و اندیشمندان داخلی و خارجی؛ از جمله مهم‌ترین اهداف در تأسیس این مرکز بوده‌اند.
اهم فعالیت‌های مرکز ترجمه عبارت‌اند از :
1- انجام ترجمه‌های درخواست شده و ارزیابی ترجمه‌های انجام‌شده در کلیه واحدهای داخل و خارج المصطفی ص.
2- تأسیس کتابخانه تخصصی ترجمه و برنامه‌ریزی و اجرای اولیه طرح بانک اطلاعات مترجمان المصطفی(ص).
3- برنامه‌ریزی و تشکیل شورای مترجمان المصطفی(ص) و تشکیل پرونده برای مترجمان شناسایی‌شده.
4- برگزاری جلسات بارش فکری جهت آماده‌سازی اسناد راهبردی ترجمه، فرایند ترجمه، ارزیابی آثار ترجمه‌شده و... .
5- طراحی و آماده‌سازی اطلاعات جهت تدوین نرم‌افزار آثار ترجمه‌شده المصطفی(ص).
6- برقراری ارتباط با نهادهای ترجمه همسو در سایر نهادهای حوزوی و دینی.