پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
مبانی معرفت شناختی تجربه گرایی در ترازوی نقد
نویسنده : سید هبت الله صدرالسادات زاده
نوبت چاپ : اول
تعامل آل بویه با اقلیت های دینی و مذهبی
نویسنده : علی جدید بناب
نوبت چاپ : اول
کتابشناسی توصیفی آثار فارسی پژوهشگاه بین المللی المصطفی
نویسنده : معاونت پژوهش پژوهشگاه المصطفی
نوبت چاپ : اول
مديريت امور فرهنگي از منظر امام خميني و مقام معظم رهبري
نویسنده : علی باقی نصرآبادی
نوبت چاپ : اول
کتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام
نویسنده : بهروز رفیعی
نوبت چاپ :
مجموعه مقالات «همایش اخلاق در اسلام و آیین کنفسیوس»
نویسنده : علی همت بناری
نوبت چاپ : اول
جامعه شناسی فرهنگ
نویسنده : محمدرضا ضمیری
نوبت چاپ : دوم
فقه منابع طبیعی
نویسنده : سعید فراهانی فرد
نوبت چاپ : دوم
درآمدی بر نظام تربیتی اسلام
نویسنده : محمدعلی حاجی ده آبادی
نوبت چاپ : سوم