پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
  • کتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام
  • معرفی کتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام

    در کتاب شناسی تعلیم و تربیت در اسلام اثر بهروز رفیعی، به توصیف، تحلیل و گاه نقد ۱۱۵ عنوان از تربیت نگاشت‌های عربی در سی سال گذشته پرداخته شده است.

    کشورهای عربی در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام، بسیار بیش و پیش از ما کوشیده‌اند و آن‌مایه که آگاهی کتاب‌شناخت این قلم قد می‌دهد، تازیان، قلم‌فرسایی در این حوزه را از بیش از پنجاه سال پیش سرگرفته‌اند و امروزه از مقالات و پایان‌نامه‌های عربی که بگذریم تنها، شمار تک‌نگاشت‌های تازی در زمینه تعلیم و تربیت در اسلام‌ از سه هزار عنوان فراتر است و گمان نمی‌کنم گسترده موضوعی این شمار، از دویست مدخل فروتر باشد.

    مدخل‌ها گسسته از هر گونه ارزش داوری گزینش شده و پیش از این در هیج کتاب شناختی به زیور کتاب شناسی آراسته نشده‌اند و در آن‌ها بیشی و کم به یکصد موضوع در حوزه تربیت اسلامی پرداخته شده است.

مبانی معرفت شناختی تجربه گرایی در ترازوی نقد
نویسنده : سید هبت الله صدرالسادات زاده
نوبت چاپ : اول
تعامل آل بویه با اقلیت های دینی و مذهبی
نویسنده : علی جدید بناب
نوبت چاپ : اول
کتابشناسی توصیفی آثار فارسی پژوهشگاه بین المللی المصطفی
نویسنده : معاونت پژوهش پژوهشگاه المصطفی
نوبت چاپ : اول
مديريت امور فرهنگي از منظر امام خميني و مقام معظم رهبري
نویسنده : علی باقی نصرآبادی
نوبت چاپ : اول
کتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام
نویسنده : بهروز رفیعی
نوبت چاپ :
مجموعه مقالات «همایش اخلاق در اسلام و آیین کنفسیوس»
نویسنده : علی همت بناری
نوبت چاپ : اول
جامعه شناسی فرهنگ
نویسنده : محمدرضا ضمیری
نوبت چاپ : دوم
فقه منابع طبیعی
نویسنده : سعید فراهانی فرد
نوبت چاپ : دوم
درآمدی بر نظام تربیتی اسلام
نویسنده : محمدعلی حاجی ده آبادی
نوبت چاپ : سوم