معرفی پژوهشکده اسلام و غرب

پژوهشکده اسلام و غرب وابسته به پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه به منظور پژوهش های کاربردی در زمینه غرب شناسی کاربردی با محوریت اسلام، و حمایت از یافته های علمی دانش آموختگان جامعه المصطفی در این زمینه،‌ و ارتباط علمی و تبادل نظر با مجامع بین المللی،‌ با تصویب شورای پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه،‌ تاسیس شد.

هدف:

هدف از تاسیس پژوهشکده اسلام و غرب، عبارت است از:

رصد و تحلیل،‌ تولید دانش، تدوین متون و کمک به افزایش توان علمی دانش آموختگان و نمایندگان جامعه المصطفی در راستای غرب شناسی کاربردی جهت تبلیغ، توسعه و تقویت اسلام ناب شیعه، با استفاده از کلیه ظرفیت ها،‌ نیروی انسانی و امکانات آموزشی و پژوهشیِ بالفعل و بالقوه جامعه المصطفی العالمیه.

وظایف:

وظایف پژوهشکده اسلام و غرب به شرح زیر است:

1.       نیازسنجی زمینه های مختلف غرب شناسی کاربردی در راستای توسعه اسلام

2.       شناسایی و تدوین طرح های پژوهشی اسلام و غرب،‌ متناسب با نیازهای جامعه المصطفی  

3.       رفع نیازهای پژوهشی بخش های مختلف المصطفی در زمینه اسلام و غرب

4.       بهره گیری از امکانات موجود المصطفی در زمینه غرب شناسی

5.       جمع آوری فراگیر اطلاعات کاربردی و منابع معتبر علمی داخلی و بین المللی در موضوع اسلام و غرب

6.       جذب پژوهشگران متخصص و متعهد واجد شرایط

7.       انتشار نشریه در زمینه اسلام و غرب و اطلاع رسانی آخرین داده های پژوهشی در این زمینه

8.       ارتباط فعال با مراکز همسوی داخلی و خارجی جهت ارتقاء کیفیت پژوهش، پروژه های مشترک،‌ برگزاری نشست و همکاری های متناسب با اهداف و سیاست های کلی پژوهشکده