پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1399/10/29
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه

 

به منظور تامین منابع علمی در سالهای اخیر، بر اساس فرآیندی هوشمند، کتاب های جدید خریداری و تهیه می شود. همچنین اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و اعضای کتابخانه نیز نیازهای علمی خود را به صورت مکتوب در دفتری ویژه ثبت و به مدیریت کتابخانه اعلام می کنند.

در حال حاضر، اولویت اصلی تهیه منابع جدید، تأمین کتاب های مورد نیاز دانش پژوهان شاغل به تحصیل در رشته های آموزشی مصوب جامعه المصطفی می باشد. از همین رو تلاش شده است که منابع علمی کتابخانه در بخش علوم حوزوی ـ در موضوعات فقهی، اصولی، فلسفی، ادبیات، تفسیر و علوم قرآنی ـ و در بخش علوم انسانی ـ در موضوعات حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصادی، علوم و اندیشه های سیاسی ـ  بیشتر از سایر بخشها و موضوعات تقویت شود.