پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1397/11/02
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه
<#f:7010/>

رئیس پژوهشگاه توسط ریاست محترم جامعه المصطفی(ص) تعیین و منصوب می‌گردد

حوزه ریاست
رئیس پژوهشگاه توسط ریاست محترم جامعه المصطفی(ص) تعیین و منصوب می‌گردد. در ساختار کنونی واحدهای زیر توسط بخش ریاست اداره می گردند:

دفتر ریاست
ارتباطات و بین‌الملل
اداره فناوری اطلاعات و پژوهشگاه مجازی
امور مربوط به منابع انسانی
نشریه بین‌المللی المصطفی
آموزش‌های پژوهش محور
دبیرخانه جشنواره شیخ طوسی(ره)