پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1399/11/01
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه

رئیس پژوهشگاه که توسط ریاست مکرم جامعه المصطفی (ص) تعیین و منصوب می گردد، در یک دوره کاری سه ساله مشغول به فعالیت می شوند.
در ساختار کنونی واحدهای زیر در بخش ریاست قرار دارند:
- دفتر ریاست
- اداره فناوری اطلاعات و پژوهشگاه مجازی
- دبیرخانه جشنواره شیخ طوسی (ره)