پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
<#f:7014/>


تاریخ مطلب : 1398/03/03
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
مجموعه : 0 . عمومی پژوهشگاه
<#f:7010/>

<#f:7012/>

الف) شورای عالی آموزش¬های پژوهش محور
این شورا با حضور أعضاء ذیل تشکیل می گردد:
1) ریاست جامعة المصطفی(ص) یا جانشین ایشان (رئیس شورا)
2) معاون آموزش جامعة المصطفی(ص)؛
3) معاون پژوهش جامعة المصطفی(ص)؛
4) معاون ارتباطات و بین الملل جامعة المصطفی(ص)؛
5) رئیس مرکز توسعه و فناوری جامعة المصطفی(ص)؛
6) رئیس پژوهشگاه المصطفی(ص) (دبیر شورا)؛


ب) کمیته علمی _ اجرایی آموزش¬های پژوهش محور
این کمیته با حضور أعضاء ذیل تشکیل می گردد:
1) رئیس پژوهشگاه المصطفی(ص) (رئیس کمیته)؛
2) رئیس پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه؛
3) رئیس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه؛
4) رئیس پژوهشکده مطالعات منطقه¬ای پژوهشگاه؛
5) رئیس پژوهشکده ادیان و مذاهب پژوهشگاه؛
6) نماینده معاونت آموزش سازمان مرکزی المصطفی(ص)؛
7) نماینده معاونت پژوهش سازمان مرکزی المصطفی(ص)؛
8) معاون پژوهش پژوهشگاه (دبیر شورا)؛