پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
قنبرعلی صمدی
گروه علمی : مهدویت
جایگاه : علوم اسلامی
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3
رضا ابروش
گروه علمی : آینده پژوهی
جایگاه : علوم انسانی
نوع عضویت : هیئت علمی
تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3
عزالدين رضانژاد
گروه علمی : فقه و اصول
جایگاه : علوم اسلامی
نوع عضویت : هیئت علمی
تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3
علی همت بناری
گروه علمی : اخلاق و تربیت اسلامی
جایگاه : علوم انسانی
نوع عضویت : هیئت علمی
تاریخ بروزرسانی : 1397/10/3
مرتضی اشرافی
گروه علمی : مطالعات آسیا و اقیانوسیه
جایگاه : مطالعات منطقه ای
نوع عضویت : پژوهشگر همکار
تاریخ بروزرسانی : -